۱ مهر ۱۳۹۹
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

اصول جوجه کشی قرقاول

ذخیره و مراقبت از تخم ها پیش از جوجه کشی اهمیت زیادی دارد.از ذخیره تخم ها با پوسته نازک وترک خورده جلوگیری شود به دلیل این که این تخم ها رطوبت مورد نیاز جنین را به سختی در خود نگاه داشته واحتمال وقوع بیماری را در تخم های شکسته افزایش می یابد.
همچنین در تخم های بیش از حد درشت هچ کاهش یافته و تخم های ریز جوجه با جثه کوچک به بار می آورد ونباید از تخم های خیلی بزرگ و خیلی کوچک استفاده نمود.در نهایت باید از تخم های سالم با اندازه طبیعی و تمیز استفاده کرد .

قرقاول

برای نگهداری تخم ها باید آنها را در شرایط مرطوب وخنک در دمای16-14 و رطوبت 75-73درصد نگهداری نمود.در صورت ذخیره تخم ها بیشتر از 6-5روز باید آنها را روزی 2-1 چرخاند.
بهترین زمان برای نگهداری تخم ها 8-7روز بوده وحداکثر 12-10روز است که توصیه نمی گردد زیرا با گذشت زمان درصد هچ تخم ها پایین می آید.
دوره جوجه کشی تخم قرقاول 26-24 روز بوده و بعد از21روز تخم ها از ستر به هچر انتقال می یابد.دمای ستر 37/5-37 و رطوبت62-60درصد و دمای هچر37-37/2 و رطوبت80-75می باشد.
اغلب مشکلات هچ ناشی از بی دقتی در کنترل دما ورطوبت است به طوری که دما ورطوبت بیش از حد کم ویا زیاد روی وضعیت جنین اثر گذاشته و مشکلاتی نظیر مرگ جنین ویا ضعف جنین و خروج سخت از تخم را پدید می آورد.
تهویه عامل موثر دیگری در دستگاه جوجه کشی است به طوری که تهویه در زمان هچ افزایش می یابد تا اکسیژن وارد و دی اکسید کربن از تخم خارج می گردد تا جنین رشد ییافته وافزایش حجم پیدا کند.
لینکهای مرتبط: