۷ مهر ۱۳۹۹
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

دما و رطوبت تخم پرندگان

در جدول زیر رابطه ی دما و شرایط تخم پرندگان ذکر شده است. همانطور که میدانید هنگام استفاده از دستگاه جوجه کشی و ماشین جوجه کشی باید در زمانهای مختلف و با توجه به تخم پرنده مورد نظر دمای دستگاه جوجه کشی را تغییر داد. شما می توانید جهت بررسی دقیق زمان هر نوع پرنده به صفحه آموزش جوجه کشی و سپس به صفحه آموزش هر پرنده مراجعه نمایید.

دما و رطوبت تخم پرندگان