۷ مهر ۱۳۹۹
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

تحلیل فرآیند جوجه کشی

تحلیل فرآیند جوجه کشی با ماشین جوجه کشی و دستگاه جوجه کشی

 

بعد از اتمام کار با " دستگاه جوجه کشی " نوبت به تحلیل فرآیند جوجه کشی می رسد که شامل باز کردن تخم های مرده برای تعیین مرحله مرگ جنین است. این تحلیل ؛ روش مناسبی برای حل مشکلات هچ تخم ها و نظارت بر حوزه هایی است که موجب بهبود عملکرد جوجه کشی و همچنین کار با " ماشین جوجه کشی " می شود. برای تعیین مقدار کمی موارد مرگ جنینی در مراحل مختلف رشد ؛ باید به علایم و نشانه های غیر طبیعی و دیگر دلایل بالقوه کاهش هچ  از قبیل ترک خوردگی و یا آلودگی های میکروبیولوژیکی توجه داشت.

روش اجرا : به ازای هرگله مادر و در هر بار عملیات جوجه کشی؛ 5 شانه تخم را از محل های مختلف انتخاب کرده و عملیات زیر را بر روی آن ها انجام می دهیم.

الف: ثبت تعداد تخم های هر شانه

ب: در زمان انجام آزمون باروری ؛ تمامی تخم ها را باز کرده و موارد تخم های بدون جنین و جنین های مرده در مراحل اولیه را یادداشت کنید.

ج: در زمان خارج کردن جوجه ها از " دستگاه جوجه کشی" تعداد تخم های حذفی تخم های ترک دار را در هر شانه تخم شمارش کنید و تمامی تخم های هچ نشده را باز کنید.

د: تمیزی و کثیفی باقیمانده های به جا مانده از تخم ها را به دو دسته تمیز و کثیف ارزیابی و یادداشت کنید. در صورت وجود جوجه هایی که هنوز در حال خروج از تخم هستند ؛ و یا در صورت نازک بودن جوجه ها و تولد زود هنگام آن ها ؛ موارد مربوطه رو یادداشت می کنیم.

ه: نتایج آن ها را ثبت میکنیم و در صد تلفات را بر اساس تعداد تخم های سالمی که وارد " ماشین جوجه کشی " شده اند محاسبه میکنیم.

مقالات دیگر:

بهترین زمان گذاشتن تخم در دستگاه جوجه کشی