۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

اصول جوجه کشی کبک

 کبک
اولین گام جهت شروع دوره جوجه کشی جمع آوری ونگهداری تخم هاست .تخم ها باید با نهایت دقت جمع آوری وپس از تمیز کردن وضدعفونی کردن در محل انبار قرار داده شوند.
دما نگهداری وانبار تخم های نطفه دار18تا 12درجه سانتی گراد و رطوبت65-55 درصد می باشد.

مدت نگهداری در این شرایط حداکثر 12 روز است ولی اگر دما بین 25-20 درجه باشد نباید انبار کردن تخم بیشتر از1هفته به طول بکشد.
به طور کلی در دمای بالای 26 درجه سانتی گراد نطفه شروع به رشد می کند و دمای زیر صفر درجه سانتی گراد به نطفه آسیب جدی می زند.
طول دوره جوجه کشی  24 روز است .پس ازقرار دادن تخم در دستگاه ستر دما ورطوبت تنظیم می گردد که دما 37/5 الی 37/2 و رطوبت60-55درصد می باشد.
در حالت چرخش دستی تخم ها داخل دستگاه 3 بار در روز چرخانده می شوند که در دستگاه های جدید اینکار به صورت منظم تر و اتومات انجام می شود که در روز21 جوجه کشی که تخم ها به هچر منتقل می شوند چرخش متوقف می گردد.
دما در هچر37 درجه سانتی گراد و رطوبت 80-75 درصد می باشد واگر رطوبت هچ به میزان کافی نباشد موجب خشک شدن پوسته داخل تخم شده وجوجه ها به سختی پوسته داخلی وخارجی را شکسته و از تخم خارج می شوند.
به منظور حذف تخم های جنین مرده وبدون نطفه عمل کندلینگ صورت می گیرد که این روش در روز 8 جوجه کشی وپس از انتقال تخمها از ستر به هچر صورت می گیرد.
تخم کبک پس از 24 روز به جوجه تبدیل می شود ولی بعضی جوجه ها در روز 23 و یا 25 هچ می شوند.
هنگامی که جوجه ها از تخم بیرون می آیند باید در دستگاه مانده تا خشک شوند و به این منظور باید تهویه افزایش یابد.
تخم هایی که قبل از دوران جوجه کشی نگهداری شده اند احتمالا نسبت به تخم های تازه قابلیت جوجه درآوری پایین تری خواهند داشت .