۳۱ شهریور ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

اصول جوجه کشی قرقاول

جوجه کشی قرقاول یکی از پردرآمد ترین ها در صنعت درآمد زایی با دستگاه جوجه کشی میباشد ، ذخیره و مراقبت از تخم ها پیش از جوجه کشی اهمیت زیادی دارد.از ذخیره تخم ها با پوسته نازک وترک خورده جلوگیری شود به دلیل این که این تخم ها رطوبت مورد نیاز جنین را به سختی در خود نگاه داشته واحتمال وقوع بیماری را در تخم های شکسته افزایش می یابد.
همچنین در تخم های بیش از حد درشت هچ کاهش یافته و تخم های ریز جوجه با جثه کوچک به بار می آورد ونباید از تخم های خیلی بزرگ و خیلی کوچک استفاده نمود.در نهایت باید از تخم های سالم با اندازه طبیعی و تمیز استفاده کرد .

قرقاول

برای نگهداری تخم ها باید آنها را در شرایط مرطوب وخنک در دمای13تا17 و رطوبت 75-73درصد نگهداری نمود.در صورت ذخیره تخم ها بیشتر از 4 روز باید آنها را روزی 1 بار چرخاند.
بهترین زمان برای نگهداری تخم ها 7روز بوده وحداکثر 10 روز است که توصیه
نمی گردد زیرا با گذشت زمان از 5 روز درصد هچ تخم ها پایین می آید.
دوره جوجه کشی تخم قرقاول 26-24 روز بوده و بعد از21 روز تخم ها از ستر به هچر انتقال می یابد.دمای ستر 37/5-37 و رطوبت62-60 درصد و دمای هچر37-37/2 و رطوبت80-75می باشد.
اغلب مشکلات هچ ناشی از بی دقتی در کنترل دما ورطوبت است به طوری که دما ورطوبت بیش از حد کم ویا زیاد روی وضعیت جنین اثر گذاشته باشد.

 

- فیلم در آمد زایی میلیونی با قرقاول در منزل :

 
تهویه عامل موثر دیگری در جوجه کشی است به طوری که تهویه در زمان هچ افزایش می یابد تا اکسیژن وارد و دی اکسید کربن از تخم خارج می گردد تا جنین رشد ییافته وافزایش حجم پیدا کند. (حتما باید در داخل دستگاه جوجه کشی ، فن وجود داشته باشد.)

 

لینکهای مرتبط: