۱ آبان ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

 نطفه دار کردن تخم

بارور کردن تخم

برای اینکه تخم قابل جوجه کشی و مناسب برای استفاده در دستگاه جوجه کشی باشد باید تخم بارور گردد. بارور کردن یا جفت گیری به دو روش طبیعی و یا تلقیح مصنوعی انجام می گیرد. بخش ابتدای مجرای تخم ( لوله فالوپ ) که به شکل قیف ( اینفاند یبولوم ) است و زرده بعد از اینکه از تخمدان جدا می گردد؛ وارد این قسمت شده و در همین محل اگر اسپرماتوزوئید موجود باشد عمل لقاح و نطفه دار شدن تخم مرغ صورت می گیرد. که در این صورت تخم مرغ نطفه دار و قابل استفاده برای ماشین جوجه کشی می باشد.

همچنین تاریخ مصرف تخم نطفه دار حداکثر یک هفته و آن هم در شرایط دمایی 12 تا 18 درجه سانتی گراد میباشد.

عوامل تاثیر گذار در نطفه دار شدن تخم :

- سن پرنده : نر جوان با اینکه به بلوغ هم رسیده باشد خیلی اسپرم تولید نمیکند. همچنین نر و ماده هم نباید خیلی پیر باشند.

- نسبت نر به ماده: به طور میانگین برای تمامی طیور به ازای هر 5 ماده ، یک نر باید موجود باشد.

- جایگاه : باید بسیار راحت و پاکیزه باشد و شرایط اتاق نگه داری و پرورش از لحاظ محیطی صحیح باشد. نباید سرد یا خیلی گرم باشد. دمای 20 درجه برای نگه داری پرندگان بالغ مناسب میباشد.

- تغذیه : خوراک باید به مقدار کافی در دسترس گله قرار گیرد. کم و زیاد بودن آن باعث کاهش باوری تخم میگردد. در صورت کمبود شدید خوراک و تغذیه ، ماده ها از تخم ریزی امتناع و نر ها دیگر قادر به بارور کردن تخم ها نیستند.

با رعایت کردن نکات گفته شما توسط پرورش دهنده مولد، بعد از خرید دستگاه جوجه کشی ، تخم های نطفه دار در درون دستگاه قرار داده میشود.