۸ مرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

نقش حرارت در جوجه کشی

درجه حرارت؛ میزان متابولیسم جنین و در نتیجه میزان رشد و تکامل آن را تعیین می کند. درجه حرارت مطلوب جهت به دست آمدن یک جوجه و همچنین درصد جوجه آوری خوب؛ حدود 37/5 درجه سانتی گراد می باشد. چنانچه درجه حرارت از این حد بیشتر یا کمتر شود موجب رشد سریع تر یا کندتر جنین و در نتیجه کاهش درصد جوجه در آوری می گردد.

میزان درجه حرارت در ستر ( از اولین روز تا قبل سه روز آخر) که کل ظرفیت یک بار در دستگاه چیده می شود با توجه به رشد جنین و حرارت تولیدی آن متغیر بوده و در روزهای اول با 37/5 درجه سانتی گراد شروع و طی مراحل مختلف به تدریج کاهش می یابد تا در سه روز آخر به 37 درجه سانتی گراد می رسد.

ولی در " ماشینهای جوجه کشی " که تخم ها طی چند مرحله وارد دستگاه می شود؛ درجه حرارت داخل دچار تغییرات عملی عمده ای خواهد شد. مثلا اگر به طور کامل پر نشود و خالی باشند باعث کاهش درجه حرارت شده و در نتیجه مدت زمان جوجه کشی افزایش می یابد و بالعکس چنانچه در هر نوبت بیش از اندازه تخم در " دستگاه جوجه کشی " چیده شود موجب افزایش درجه حرارت به میزان بیش از حد می گردد و در هر دو حالت درصد جوجه آوری و کیفیت آن پایین می آید.