سبد خرید

نقش حرارت در جوجه کشی

درجه حرارت؛ میزان متابولیسم جنین و در نتیجه میزان رشد و تکامل آن را تعیین می کند. درجه حرارت مطلوب جهت به دست آمدن یک جوجه و همچنین درصد جوجه آوری خوب در دستگاه جوجه کشی ، حدود 37/5 درجه سانتی گراد می باشد. چنانچه درجه حرارت از این حد بیشتر یا کمتر شود موجب رشد سریع تر یا کندتر جنین و در نتیجه کاهش درصد جوجه در آوری می گردد.

میزان درجه حرارت در ستر( از اولین روز تا قبل سه روز آخر) که کل ظرفیت یک بار در دستگاه چیده می شود با توجه به رشد جنین و پرنده تولیدی متغیر میباشد. به طور مثال برای مرغ بومی در روزهای اول با 37/5 درجه سانتی گراد شروع و در سه روز آخر دما به 37 درجه سانتی گراد می رسد. همچنین روز تولد پرندگان مختلف متفاوت میباشد و در نتیجه زمان سه روز اخر برای پرندگان یکسان نیست.

ولی در " ماشینهای جوجه کشی " که تخم ها طی چند مرحله وارد دستگاه می شود، درجه حرارت داخل دچار تغییرات عملی عمده ای خواهد شد. مثلا اگر به طور کامل پر نشود و خالی باشند باعث کاهش درجه حرارت شده و در نتیجه مدت زمان جوجه کشی افزایش می یابد و بالعکس چنانچه در هر نوبت بیش از اندازه تخم در " ماشین جوجه کشی " چیده شود موجب افزایش درجه حرارت به میزان بیش از حد می گردد و در هر دو حالت درصد جوجه آوری و کیفیت آن پایین می آید.

بهتر است تخم ها یک هفته جمع آوری شوند و به صورت یکجا داخل دستگاه چیده شوند.

 

 

- مقاله جوجه کشی پرندگان مختلف