۸ مرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

اتاقک هوایی تخم

دو غشاء در انتهای پهن تخم از همدیگر جدا می شوند و اتاقک هوایی را تشکیل می دهند. اتاقک هوایی برای رشد و نمو جنین حیاتی می باشد و تنفس جنین را امکان پذیر می سازد و با قرار گیری تخم در

" دستگاه جوجه کشی " اندازه اتاقک هوایی افزایش می یابد و توجه به اندازه آن یکی از اصول حیاتی در مدیریت جوجه کشی می باشد.

توجه داشتید همیشه کیسه هوا تخم در هنگام قرار دادن در " ماشین جوجه کشی " باید رو به بالا قرار گیرد؛ به طور واضح نوک تیز تخم به سمت پایین باشد.