۸ مرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

نقش تهویه در ستر ( از اولین روز تا قبل سه روز آخر)

سترها احتیاج به مقداری هوای ثابت دارند؛ بنابر این میزان هوای ورودی به ستر باید طوری تنظیم گردد که مقدار گاز کربنیک در داخل ستر از حدود 0/4 درصد بیشتر تجاوز نکند. پس " دستگاه جوجه کشی " باید میزان گاز کربنیک را در همین حد تنظیم و کنترل می کند.