سبد خرید
طیور ماشین ابزار|اصول کامل جوجه کشی|مطالب آموزشی بیشتر(سوالات مردمی)|نقش تهویه در ستر ( از اولین روز تا قبل سه روز آخر)

نقش تهویه در ستر ( از اولین روز تا قبل سه روز آخر)

سترها احتیاج به مقداری هوای ثابت دارند؛ بنابر این میزان هوای ورودی به ستر باید طوری تنظیم گردد که مقدار گاز کربنیک در داخل ستر از حدود 0/4 درصد بیشتر تجاوز نکند. پس " دستگاه جوجه کشی " باید میزان گاز کربنیک را در همین حد تنظیم و کنترل می کند. به مین منظور حداقل یک یا دو فن در درون دستگاه جوجه کشی تعبیه میگردد. هر مقدار که جنین داخل تخم بزرگتر میگردد ، مقدار هوای بالاتری نیاز دارد.

جنین در روزهای ابتدایی تکامل نمیتواند به وسیله ی شش هایش عمل تنفس را انجام دهد. تا روز پنجم رشد جنین، عمل تنفس به وسیله ی سیستم گردش خونی انجام میگردد. در روز چهارم تا پنجم تکامل جنین ، یک شبکه دیگر به اسم آلانتوئیس جنین تشکیل میشود که داخل آلبومیین توسعه پیدا میکند و در زیر پوسته تخم مرغ تعبیه شده است و انتقال عملیات تنفسی از آن به شش های جوجه تا سه یا چهار روز پیش از ترک دادن پوسته انجام میگردد.

به طور کلی در اواخر دوره جوجه کشی، امر هوادهی از اهمیت بالاتری برخوردار است چون که جنین ها کامل تر شده و به هوای بالاتری احتیاج خواهند داشت.


 خرید دستگاه جوجه کشی