۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

تعریف دستگاه جوجه کشی

" دستگاه جوجه کشی" یک وسیله ساده است. در تمامی دستگاه های جوجه کشی چهار اصل زیر رعایت می شود:

1.تولید حرارت

2.تهیه رطوبت

3.تهویه مناسب

4.چرخاندن تخم

مدت زمان جوجه در آوری از تخم توسط " ماشین جوجه کشی " در پرندگان پرورشی متفاوت می باشد.