۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

عوامل کاهش جوجه آوری

بررسی کاهش جوجه آوری با استفاده از دستگاه جوجه کشی و ماشین جوجه کشی

 

در این مقاله به بررسی عوامل کاهش جوجه آوری خواهیم پرداخت.

الف : تنش و اضطراب بیهوده به پرندگان مولد که موجب کاهش باوری تخم آن ها می شود.
ب : تعداد زیاده ماده به ازای هر پرنده نر
ج : گله مادری ضعیف ؛ ناسالم و ناتوان
د : جیره نامناسب گله مادر
ه : آمیزش های خویشاوندی شدید
و : غفلت از چرخاندن مناسب تخم ها
ز : قبل از قرار دادن تخم ها در دستگاه جوجه کشی اجازه ندهیم تخم های خارج شده از اتاق ذخیره ؛ به دمای اتاق برسند.
ح : ذخیره طولانی مدت تخم ها
ط : شرایط نا مناسب انبار تخم ها
ی : شستشوی تخم ها
ک : بهداشت ضعیف و کثیفی اینکوباتور و هچر
ل : دمای نا مناسب و تنوع و تغییر غیر طبیعی آن در دوره  ماشین جوجه کشی
م : تهویه مناسب

مطالب مرتبط:

خرید دستگاه جوجه کشی

ساخت دستگاه نطفه سنج