۱ اسفند ۱۳۹۶
تولید ملی ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

در این قسمت می توانید فیلم به دنیا آمدن جوجه ها توسط دستگاه جوجه کشی مدل زاگرس را مشاهده نمایید