۲ آبان ۱۳۹۸
طیور ماشین ابزار ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

در این قسمت می توانید فیلم به دنیا آمدن جوجه ها توسط دستگاه جوجه کشی مدل زاگرس را مشاهده نمایید